Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở VHTTDL Cao Bằng xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, từ năm 2022-2025, Sở tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc triển khai các chuyên đề chủ đề học tập hằng năm, cụ thể:

Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”;

Chuyên đề năm 2023: “Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần sáng tạo, sức mạnh con người; tự lực, tự cường, xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”; Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”; Chuyên đề năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

Với từng chuyên đề theo từng năm, các Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tiếp tục đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực; bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với nhiệm vụ chính trị của cơquan, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động, để từ đó càng thấm nhuần những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Căn cứ nội dung Chuyên đề, Cấp ủy các đơn vị trực thuộc xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý bằng các hình thức phù hợp (phấn đấu tổ chức ít nhất từ 01 – 02 kỳ sình hoạt chuyên đề mỗi năm) để thảo luận, liên hệ, đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.

Cụ thể, đối với chuyên đề trong năm 2022, lãnh đạo Sở đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; công khai kết quả giải quyết trước cán bộ, đảng viên và người lao động. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng bản kế hoạch cánhân theo Chuyên đề năm 2022 và nghiêm túc, gương mẫu thực hiện; xác định đây là một trong những tiêu chí để phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ cuối năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Khuyến khích các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn để sinh hoạt chuyên đề, báo công, kết nạp đảng viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc, tiêu biểu ữong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW… đảm bảo phù hợp với điều kiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động trên cácphương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tửcủa cơ quan, đơn vị… thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền qua pano, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử tại trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc xây dựng các mô hình, nhằm phát hiện, bồi dưỡng,lựa chọn gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua để biểu đương, khen thưởng và nhân rộng. Thực hiện chấm điểm, đánh giá việc thực hiện tiêu chí thi đua Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai, thực hiện Quy chế số 03-QC/BTGTU ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 07/10/2014 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 và Kết luận số 76-KL/TW,ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Theo đó, Cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ,đảng viên, người lao động. Sở VHTTDL giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW lồng ghép với kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên môn tại các đơn vị; đôn đốc các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung đột phá để quán triệt, triển khai, thực hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đưa nội dung giám sát cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện quy định nêu gương, đạo đức công vụ, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị vào chương trình giám sát của cấp ủy. Chỉ đạo tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị.

KC

Theo tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao