Kết nối với chúng tôi

Công nghệ và Thể thao

Ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực thể thao

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 21/6/2021 về việc Phê duyệt Kế hoạch “Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”.

Cụ thể, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm, tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ.. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể, trong đó có ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp đó, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trực tiếp nghiên cứu và sản xuất các công nghệ mới là thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 4 nhưng cần thiết áp dụng mọi thành tựu của CMCN 4.0 vào đơn vị một cách sâu rộng.

Ngành thể thao đã có những đề tài cấp Bộ nghiên cứu về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
tới thể thao và được Hội đồng Khoa học đánh giá cao (Ảnh minh họa)

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, cũng như đón đầu những tác động lớn nhất của cuộc cách mạng này đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch sẽ góp phần làm biến đổi chuỗi giá trị các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý và tạo ra những thay đổi mang tính tương tác đa chiều trong từng khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thụ hưởng…

Việc khảo sát nhằm nắm bắt tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn là thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Qua khảo sát sẽ tham mưu, đề xuất các giải pháp trong xây dựng văn bản, cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên nền tảng công nghệ mới.

Nội dung tiến hành khảo sát, gồm: Khảo sát tình hình thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Khảo sát thực tiễn và nhu cầu tại đơn vị trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ, sản phẩm chủ lực của ngành; Chú trọng khảo sát hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, cơ chế và nhân lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ trong phát triển công nghiệp văn hóa số, du lịch số; Nhu cầu và yêu cầu số hóa bảo vật quốc gia, tư liệu quý hiếm, các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, các tác phẩm văn nghệ dân gian, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các di sản văn hóa được UNESCO công nhận; Hoạt động ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, sự phối hợp của một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch (địa bàn có di sản được UNESCO công nhận) với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Về lĩnh vực TDTT sẽ khảo sát cụ thể việc ứng dụng công nghệ, cơ sở dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao của các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

Xuân Hiền

Xem thêm Công nghệ và Thể thao