Kết nối với chúng tôi

Đồng hành cùng SEA Games 31

Ưu tiên phát triển các môn thể thao mang tầm vóc Việt Nam

Trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, ngành VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân và toàn xã hội. Sự nghiệp VHTTDL, xây dựng con người Việt Nam, gia đình văn hóa trong những năm gần đây đã có bước trưởng thành hơn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, TDTT nhất là Thể thao thành tích cao có nhiều khởi sắc.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc họp với Bộ VHTTDL về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết trong thời gian tới.

Tại thông báo số 155 của Văn phòng chính phủ ban hành ngày 8/6/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: cần nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành VHTTDL đối với sự phát triển đất nước để tự hào, thấy rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao phát triển xứng tầm, qua đó truyền cảm hứng, niềm tự hào tới mỗi người dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát triển các môn thể thao mang tầm vóc Việt Nam

Ngoài ra, Hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật có những chuyên ngành mang tính đặc thù rõ rệt, đòi hỏi phải ứng xử bằng các biện pháp, chính sách đặc thù. Cần thay đổi tư duy hành động, bám sát vào thực tiễn cuộc sống và diễn biến cụ thể của từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng để giải quyết những vấn đề đặt ra. Trong đó, cần nhận thức rõ phải xây dựng nền văn hóa, phát triển văn hóa hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện và ngược lại, phát triển con người để phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao của nước nhà, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, Thủ tướng đánh giá vẫn còn những hạn chế, bất cập mà dư luận xã hội rất quan tâm. Những tồn tại, hạn chế này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan tuy nhiên nguyên nhân chủ quan là chính. Thủ tướng cũng chỉ ra 8 nguyên nhân chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong đó tư duy nhận thức chưa đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhất là về văn hóa; Tính chủ động, tích cực vươn lên từ nội lực còn thấp, chưa theo kịp thực tiễn phát triển của cuộc sống; trong tổ chức thực hiện đâu đó vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời điểm hiện nay đứng trước những yêu cầu đặt ra là phải phục vụ tích cực cho việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời phải đối mặt với các thách thức.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành VHTTDL trong thời gian tới. Một trong những nội dung được Thủ tướng yêu cầu đó là xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thể thao Việt Nam, trong đó lựa chọn những môn thể thao phù hợp, có khả năng phát triển nhanh, mạnh, phù hợp với văn hóa, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam để ưu tiên đầu tư theo phương châm “đầu tư ít, hiệu quả cao”.

Như vậy việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ được tổ chức ở trình độ cao, tiềm năng, lợi thế và nền tảng giá trị di sản, nghệ thuật, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam kết hợp với ứng dụng hiệu quả thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tuân thủ giải pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc “5k + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để duy trì, ổn định hoạt động du lịch, bảo đảm thích ứng với điều kiện dịch bệnh và sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19; Chú trọng phát triển các lĩnh vực như du lịch thông minh, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch ẩm thực… Đổi mới nội dung, đa dạng phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung nguồn lực thỏa đáng, phát triển các lĩnh vực nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật thúc đẩy phát triển nền văn hóa dân tộc và phát huy giá trị con người Việt Nam. Chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất,  kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, duy trì ổn định tình hình kinh tế – xã hội.

Xuân Hiền

Xem thêm Đồng hành cùng SEA Games 31