Kết nối với chúng tôi

Phong cách thể thao

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2391/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình Tuyên truyền ASEAN) cũng như tăng cường sự hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc ASEAN. Cụ thể, kế hoạch có nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thường xuyên cập nhật thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh về các sự kiện liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, các ấn phẩm báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Cung cấp thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của ASEAN cho các cơ quan truyền thông, báo chí. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về các hoạt động của các cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Biên soạn và phát hành các kết quả đề tài nghiên cứu liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tăng cường phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về ASEAN trong Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN - Ảnh 1.
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025

Nội dung tuyên truyền về bản sắc ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN; Tuyên truyền, quảng bá những nét tương đồng và độc đáo về văn hoá, truyền thống, kiến trúc, lịch sử, ngôn ngữ… giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của người dân thuộc Cộng đồng ASEAN;

Tuyên truyền về hợp tác thể thao, các giải thi đấu thể thao tại khu vực Đông Nam Á. d) Tuyên truyền, quảng bá về hợp tác du lịch ASEAN, các điểm đến và sản phẩm du lịch của 10 quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời xúc tiến hình ảnh du lịch ASEAN như một điểm đến chung nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút của cả khu vực;

Tuyên truyền và phát huy giá trị Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng; thúc đẩy các hoạt động thực hiện Tuyên bố của ASEAN về Di sản văn hóa năm 2000; thành lập thêm mô hình Góc ASEAN tại các đơn vị khác; Tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do các cơ quan, đơn vị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2021-2025

Hình thức tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN qua Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và các báo, tạp chí khác thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông khác để tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN.

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá qua các hình thức trên các websites, internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…), trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, mở chuyên trang, chuyên mục đưa thông tin về ASEAN, thông tin về nội dung hợp tác, kết quả triển khai các hoạt động trong hợp tác ASEAN về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tuyên truyền trực quan, treo pa-nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử… tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị nhân các ngày kỷ niệm lớn hoặc nhân các sự kiện quan trọng của ASEAN, hoặc tại địa điểm nơi tổ chức các hoạt động của ASEAN về văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai treo cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin và Tuyên truyền ASEAN để triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá trong hợp tác ASEAN về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN, các cơ quan có kế hoạch truyền thông, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về nội dung, kết quả của từng hoạt động, sự kiện để tuyên truyền.

Tăng cường cơ chế thông tin và phản hồi qua mạng lưới phóng viên chuyên trách về ASEAN của các cơ quan báo chí trung ương và chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền. Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và yêu cầu chủ động thực hiện; phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để đạt kết quả tuyên truyền, quảng bá theo yêu cầu. Triển khai các nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt và phù hợp trong bối cảnh trong và sau đại dịch COVID-19. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi tổ chức các hoạt động và triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức các hoạt động về Cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lập kế hoạch triển khai chi tiết và dự toán ngân sách thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch này và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, làm đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN và những chương trình, đề án mà Bộ đang thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này theo từng giai đoạn.

Văn phòng Bộ triển khai treo cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì triển khai tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo điện tử Tổ quốc. Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, các Báo, Tạp chí liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Hợp tác quốc tế) để xem xét, quyết định.

Hà Thu (t/h)

Xem thêm Phong cách thể thao